Is Brazilian Jiu-Jitsu Effective?

Brazilian Jiu-Jitsu is a martial art focusing on self-defense. It also uses combat elements to train students what to do … Continue reading Is Brazilian Jiu-Jitsu Effective?